previous pauseresume next

دکتر حافظ قاهری عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه دکتر حافظ قاهری عضو هیات علمی گروه جراحی  دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییمدبیرخانه هیئت ممیزه

 

ارتقائ علمی آقای دکتر مسعود مصلحی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه دکتر مسعود مصلحی عضو هیات علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر محمدگرگ یراقی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد گرک یراقی عضو هیات علمی گروه قلب و عروق  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه.

پانصد و سی ونهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۰مرداد ماه ۹۵، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه سه نفر مورد تایید قرار گرفت. 

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر منصور صالحی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر منصور صالحی عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه.

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS