previous pauseresume next

پانصد و شصت و چهارمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانصد و شصت و چهارمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه سیزدهم دی  ماه ، با حضور رئیس محترم دانشگاه وسایر اعضا برگزار شد. در این جلسه ضمن  بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه، با رای اعضای محترم هیات ممیزه،ارتقای مرتبه سه نفر مورد تایید قرار گرفت ..
 
آقای دکترعلیرضا دهقانی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی  از مرتبه  دانشیاری به استادی
آقای دکتر محمود آقایی عضو هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی از مرتبه  استادیاری به دانشیاری 
آقای دکتر معراج پورحسین عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشکده تغذیه  از مرتبه  استادیاری به دانشیاری