previous pauseresume next

پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه هيات مميزه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانصد و هشتاد وچهارمین جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه  ۱۲  دی ماه ۱۳۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۰ ، با حضور اعضای  محترم  هیات ممیزه  دردفتر ریاست دانشگاه  برگزار شد در  این جلسه ضمن بررسی پرونده تعدادی از متقاضیان  با ارتقاء مرتبه ۳ نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه موافقت شد .

خانم دکترروشنک ابوترابی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

آقای دکتر پرهام رئیسی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور  عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه استاد یاری به دانشیاری