previous pauseresume next

پانصد و پنجاه وهفتمين جلسه هيات مميزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانصد و پنجاه وهفتمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه ۲۵مرداد ماه ، با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.  در این جلسه ضمن  بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه، با رای اعضای محترم هیات ممیزه،ارتقای مرتبه ۳ نفر مورد تایید قرار گرفت.
 
- آقای دکترسیدمحمد قریشی عضو هیات علمی گروه چشم  دانشکده پزشکی  از مرتبه دانشیاری به استادی 
- آقای دکترمرتضی پورفرزام عضو هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی  دانشکده داروسازی  از مرتبه دانشیاری به استادی 
آقای دکتر غلامرضا عسگری  عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه  دانشکده تغذیه  از مرتبه استادیاری به دانشیاری