previous pauseresume next

پانصد و پنجاه و یکمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پانصد و پنجاه و یکمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه با بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه، با رای عضای محترم هیات ممیزه ،ارتقای مرتبه ۸ نفر مورد تایید قرار گرفت.
 
دکتر جعفر گلشاهی عضو هیات علمی گروه  قلب و عروق دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی
دکتر محمدرضا سلیمانی عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشکده مدیریت  و اطلاع رسانی پزشکی پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
دکتر لیلی صفائیان نائینی عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی و علوم داروئی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
دکتر فرشته سلیمی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
دکتر حبیب اله دهقان عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری
دکتر مهرداد اسماعیلیان عضو هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
دکتر سیدناصرالدین مصطفوی عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
دکتر سیمین همتی عضو هیات علمی گروه رادیوتراپی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
مورد تاییید قرار گرفت.