previous pauseresume next

کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد رضوی

سمت: دبیر کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر عباسعلی خادمی

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا بیرنگ

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر کاظم خسروی

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر منصور ریسمانچیان

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس رضایی

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد مقاره­ عابد

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

نام و نام خانوادگی: دکتر بهناز عبادیان

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود ساعتچی

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد

 

نام و نام خانوادگی: دکتر 

سمت: عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی

مرتبه علمی: استاد