previous pauseresume next

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی عضو هیات علمی گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادیرا تبریک عرض می نماییم

پانصد و پنجاه وهشتمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

پانصد و پنجاه وهشتمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ، با حضور سرپرست دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.  در این جلسه ضمن  بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه، با رای اعضای محترم هیات ممیزه،ارتقای مرتبه ۴ نفر مورد تایید قرار گرفت.

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا عسگری

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا عسگری  عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه  دانشکده تغذیه  از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکترمرتضی پورفرزام

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترمرتضی پورفرزام عضو هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی  دانشکده داروسازی  از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکترسیدمحمد قریشی

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترسیدمحمد قریشی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS