previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر علیرضا پورشانظری از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا پورشانظری عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر مهرداد محمدی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد محمدی عضو هیات علمی گروه ارولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و دوازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر فرشید علیزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر فرشید علیزاده عضو هیات علمی گروه اورولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS