previous pauseresume next

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فریبا طالقانی عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان  دانشکده پرستاری و مامایی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر مریم حاج نوروزعلی تهرانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر مریم حاج نوروزعلی تهرانی عضو هیات علمی گروه دندانپزشکی اطفال دانشکده دندانپزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر علی ضرغام بروجنی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی ضرغام بروجنی عضو هیات علمی گروه کودکان و نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر بابک وحدت پور از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بابک وحدت پور عضو هیات علمی گروه طب فیزیکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر محمدرضا اعتمادی فر از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمدرضا اعتمادی فر عضو هیات علمی گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS