previous pauseresume next

ارتقای علمي سرکار خانم دکتر افسون امامی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر افسون امامی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقای علمي جناب آقای دکتر سعید خسروی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سعید خسروی عضو هیات علمی گروه طب فیزیکی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقای علمي جناب آقای دکتر احمد مقاره عابد از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر احمد مقاره عابد عضو هیات علمی گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و هشتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۴ دیماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS