previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر رضا عزیزخانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا عزیزخانی عضو هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر احمدعلی اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر احمدعلی اسلامی عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و پانزدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور معاون آموزشی و سایر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر آلاله قیصری از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر آلاله قیصری عضو هیات علمی گروه کودکان دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا معصومی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS