previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر سعید عباسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سعید عباسی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر فیروزه مصطفوی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم فیروزه مصطفوی عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و چهاردهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر نیکو یمانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر نیکو یمانی عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS