previous pauseresume next

برگزاری پانصدو چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۶ مهرماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه  خانم دکتر آذر برادران عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی از مرتبهدانشیاری به استادی، آقای دکتر رضا غیاثوند عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی از مرتبه استادیاری به دانشیاریو آقای دکتر امراله ابراهیمی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر افشین ابراهیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر افشین ابراهیمی عضو محترم هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر محمد جاودان از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر محمد جاودان عضو محترم هیات علمی گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر سعید فرقانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر سعید فرقانی عضو محترم هیات علمی گروه اعضای مصنوعی و ارتوپدی فنی دانشکده علوم توانبخشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر مهدی تذهیبی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر مهدی تذهیبی عضو محترم هیات علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS