previous pauseresume next

ارتقای علمي جناب آقای دکتر محمد رضا مراثی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد رضا مراثی عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقای علمي جناب آقای دکتر سید غفور موسوی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید غفور موسوی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و هفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

تأخیر در اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۷۷ مورخ ۹۳/۲/۳۱

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۷۷ مورخ ۹۳/۲/۳۱ در یکصد و شصت و یکمین جلسه هیأت ممیزه مرکزی مورخ ۹۳/۹/۵ تاریخ اجرای بند دو بخشنامه مذکور "برای احراز مرتبه استادی داشتن حداقل یک مقاله با IF  دو یا بالاتر به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول الزامی است" از تاریخ ۹۳/۲/۳۱ به تاریخ ۹۴/۲/۳۱ موکول گردید.

ارتقای علمي جناب آقای دکتر بهرام امین منصور از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام امین منصور عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS