previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر محمد مردانی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد مردانی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر محمد رضا مفید از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد رضا مفید عضو هیات علمی گروه بیوشیمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و نهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقای علمي سرکار خانم دکتر فرزانه اشرفی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر فرزانه اشرفی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقای علمي جناب آقای دکتر فریبرز خوروش از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فریبرز خوروش عضو هیات علمی گروه اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS