previous pauseresume next

برگزاری پانصدویکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه خانم دکتر حاجیه قاسمیان صفایی عضو هیات علمی  گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی و خانم دکتر بتول هاشمی بنی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری پانصدمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱مرداد ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود عمرانی فر عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر علیرضا عندلیب عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر محمد رفیعی نیا عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده فناوری های نوین از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر پرهام رئیسی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری چهارصدونودونهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۸تیر ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر رامین مشرف عضو هیات علمی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری چهارصدونودوهشتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۴ تیر ماه جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر حمید فشارکی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر علیرضا ایرج پور عضو هیات علمی گروه مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر مسعود بهرامی عضو هیات علمی گروه سلامت بزرگسالان دانشکده پرستاری و مامایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری چهارصدونودوهفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر سید محسن هاشمی نیا، عضو هیات علمی گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر سید حسین حجازی عضو هیات علمی گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر احمد چیت ساز عضو هیات علمی گروه داخلی اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی و خانم دکتر مرضیه حسن پور عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پرستاری و مامایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS