previous pauseresume next

ارتقای علمي سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر زیبا فرج‌ زادگان عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه همکاران به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت:

۱- خانم دکتر زیبا فرج‌زادگان عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

۲- آقای دکتر بهرام امین منصور عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشكده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر زهرا عبدیزدان از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر زهرا عبد­یزدان عضو هیات علمی گروه کودکان و نوزادان دانشكده پرستاری و مامايی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS