previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر محمدرضا سلامت از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمدرضا سلامت عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و سیزدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۹۴، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر علیرضا پورشانظری از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا پورشانظری عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر مهرداد محمدی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد محمدی عضو هیات علمی گروه ارولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS