previous pauseresume next

تأخیر در اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۷۷ مورخ ۹۳/۲/۳۱

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۷۷ مورخ ۹۳/۲/۳۱ در یکصد و شصت و یکمین جلسه هیأت ممیزه مرکزی مورخ ۹۳/۹/۵ تاریخ اجرای بند دو بخشنامه مذکور "برای احراز مرتبه استادی داشتن حداقل یک مقاله با IF  دو یا بالاتر به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول الزامی است" از تاریخ ۹۳/۲/۳۱ به تاریخ ۹۴/۲/۳۱ موکول گردید.

ارتقای علمي جناب آقای دکتر بهرام امین منصور از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام امین منصور عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقای علمي سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر زیبا فرج‌ زادگان عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه همکاران به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت:

۱- خانم دکتر زیبا فرج‌زادگان عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

۲- آقای دکتر بهرام امین منصور عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS