previous pauseresume next

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشكده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر زهرا عبدیزدان از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر زهرا عبد­یزدان عضو هیات علمی گروه کودکان و نوزادان دانشكده پرستاری و مامايی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي سرکار خانم دکتر آتوسا ادیبی از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر آتوسا ادیبی عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر ابوالقاسم زارع زاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر ابوالقاسم زارع­ زاده عضو هیات علمی گروه ارتوپدی دانشكده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می­ نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقاي علمي جناب آقای دکتر مسعود فردوسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر مسعود فردوسی عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده مديريت و اطلاع رسانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS