previous pauseresume next

ارتقای علمي جناب آقای دکتر احمد مقاره عابد از مرتبه دانشیاری به استادی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر احمد مقاره عابد عضو هیات علمی گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

برگزاری پانصد و هشتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۴ دیماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقای علمي جناب آقای دکتر محمد تقی کریمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد تقی کریمی عضو هیات علمی گروه ارتوپدی فنی دانشکده علوم توانبخشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

ارتقای علمي جناب آقای دکتر علی صالحی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی صالحی عضو هیات علمی گروه چشم­پزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می ­نماییم- دبیرخانه هیئت ممیزه

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS