previous pauseresume next

برگزاری چهارصدونودوپنجمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر جاوید مستمند عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری چهارصدونودوچهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۳اردیبهشت ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شدهمچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه خانم دکتر مریم خروشی عضو هیات علمی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، خانم دکتر فرحناز فاطمی عضو هیات علمی گروه پوست دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی و آقای دکتر محمد زارع عضو هیات علمی گروه داخلی اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری چهارصدونودوسومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و اعضای جدید هیات ممیزه تشکیل شد. در این جلسه دبیر و اعضای کمیته های تخصصی بالینی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و علوم پایه پزشکی، بهداشت، تغذیه و پیراپزشکی انتخاب و در رابطه با فرایند طرح پرونده های مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تصمیم گیری شد.بر این اساس آقای دکتر احمد موحدیان عطار با رای اعضا به عنوان دبیر هیات ممیزه دانشگاه انتخاب و از زحمات آقای دکتر سید ابراهیم سجادی تقدیر و تشکر شد.

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS