previous pauseresume next

پانصد و هفتاد ودومين جلسه هيات مميزه دانشگاه

پانصد و هفتاد ودومين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه نهم خرداد  ماه ۱۳۹۷، با حضور رئیس محترم دانشگاه و سایر اعضاء  در دفتر ریاست  دانشگاه  برگزار شد. در  این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص برخی از موضوعات آموزشی و پژوهشی  با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه دو نفر مورد تایید قرار گرفت .
 

ارتقا مرتبه آقای دکتر منصور ثالثی

 

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر منصور ثالثی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ارتقا مرتبه آقای دکتر مهرداد عبدی نیان

 

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر مهرداد عبدی نیان عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

پانصد و هفتاد و یکمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

پانصد و هفتاد و یکمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت  ماه ۱۳۹۷، با حضور رئیس محترم دانشگاه و سایر اعضاء  در دفتر ریاست  دانشگاه  برگزار شد. در  این جلسه ضمن بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه دو نفر مورد تایید قرار گرفت .

پانصد و هفتادمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

پانصد و هفتادمين جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۹۷، با حضور اعضاء  در دفتر ریاست محترم دانشگاه  برگزار شد. در این جلسه ضمن  بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه برخی از موضوعات آموزشی و پژوهشی مورد رسیدگی قرار گرفت . 
 

صفحه‌ها

اشتراک در هیات ممیزه دانشگاه RSS